Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği ;
25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) Kontrolü Yönetmeliği genel ilkeler başlığı altında 5. Madde de;
f) Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde ömrünü tamamlamışlastikler açık alanda biriktirilemez. Biriktirme yerlerinde yangına ve sivrisinek, fare gibî zararlıların üremesine karşı önlem alınır. ÖTL`ler yetkili taşıyıcılara teslim edilinceye kadar en fazla altmış gün bu yerlerde muhafaza edilebilir. Dükkan önlerinde ve içlerinde satışı yapılan lastik adedinden fazla biriktirilemez, saklanamaz.
g) ÖTL üreticisi, aracının lastiklerini değiştirdiğinde eski lastiklerini, lastik dağıtımını ve satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim eder.
ğ) ÖTL`ler yetkili taşıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kuruluş ve kişilerin taşıma yapması yasaktır.
Geçici Madde 2 - (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile stoklarında ÖTL bulunan işletmeler bir yıl içinde Bakanlığa verecekleri termin planı çerçevesinde ÖTL`lerin geri kazanımını veya bertarafım sağlarlar veya sağlatırlar.
Atık Yağlar için; PETDER - Serdar BEKDEMİR 220 39 99
Lastik Atıkları için; LASDER - Erdoğan ŞAHİN 445 74 90
Akü Atıkları için; AKÜDER - SERPİL hanım 444 27 25 – 482 23 40

Sanayi sitemizde oluşan atıkların toplatılması geri alınması yetkili ve lisanslı firmalar aracılığıyla belge karşılığı yapılmadığı, insan sağlığını tehdit edecek şekilde dükkan içlerinde depolandığı tespit edildiği takdirde Çevre İl Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde aşağıda belirtilen 132.275 TL den 1.322.763 TL ye kadar firmanıza İdari Para Cezası kesilecektir.

Ayrıca bu atıkların dükkan önlerinde, ortak alanlarda insan sağlığını tehdit edecek şekilde terk edildiği taktirde ilgili yönetmelikler kooperatif yönetimini de sorumlu tutması nedeniyle anılan cezalar kooperatifimize de kesileceğinden bu cezalar Site Yönetim Planı ve Anasözleşmemiz gereği tarafınıza yansıtılacaktır.

Ambalaj Yönetimi
AMBALAJ NEDİR?
Bir ürün, "Hammaddeden, işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış" tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek veya korumak için de gerekli değilse ve tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmiyorsa ambalaj olarak kabul edilir. Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan ürünler ve satış yerlerinde satılan ya da doldurulması tasarlanan ve bu şekilde kullanılan tek kullanımlık ürünler, ambalaj görevi görmeleri şartıyla ambalaj olarak kabul edilir. Ambalajın parçaları ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleşik oldukları ambalajın parçası kabul edilir. Bir ürüne doğrudan asılan ya da takılan ve ambalaj görevi gören yardımcı parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmedikçe, ambalaj kabul edilir.

Aşağıdaki örnekler “ambalaj” olarak kabul edilirler.

 • CD kutusuna sarılmış streç film
 • Tek kullanımlık tabak ve bardaklar
 • Satış yerlerinde doldurularak kullanılan yapışkan film, sandviç torbaları, alüminyum folyo ve benzeri malzemeler
 • Hazır yiyecek ambalajları
 • Su, maden suyu, meyve suyu şampuan, deterjan ve benzeriambalajların kapakları
 • Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemelere
 • Yumurta viyolleri
 • Ve benzeri ürünler

Aşağıdaki örnekler “ambalaj” değildir.

 • Bitki saksıları
 • Tamir, bakım aletleri gibi saklama kutuları
 • Çay poşetleri
 • Peynirin etrafındaki balmumu tabakası
 • CD’nin içinde kendisiyle birlikte saklandığı kap
 • Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık
 • Kapağın bir kısmını oluşturan rimel fırçası
 • Ambalaja takılan yapışkan etiketler
 • Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve benzeri şeritler
 • Deterjanların içinde bulunan ve doz ölçmede kullanılan kaplar
 • Alışveriş poşetleri
 • Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poşetler ve koliler
 • Ve benzeri ürünler


PİYASAYA SÜREN İŞLETMELERİN GERİ KAZANIM SORUMLULUĞU
Ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren marka sahibi işletmeler;
 • Oluşmasına neden oldukları ambalaj atıklarının bertarafından birinci derecede sorumlu olup,
 • Kirleten öder prensibi kapsamında bu atıkların toplanmasından başlayarak geri dönüşümlerinin sağlanması aşamasına kadar olan tüm maliyetleri karşılamak zorundadırlar.
Bu kapsamda
 1. Bakanlık Ambalaj Atıkları Veri Tabanına piyasaya sürülen miktarları her yıl bildirmek
 2. Bildirimlerin programa girilebilmesi için kullanıcı kodu ve şifre almak
 3. Bildirilen rakamlar üzerinden geri kazanım hedefleri doğrultusunda geri kazanılması gereken ambalaj atıklarını lisanslı toplama ayırma tesis/lerine toplattırmak
 4. Toplanan ambalaj atıklarına ilişkin belgeleri Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler.
BELGELENDİRME ESASLARI
I. BELGELENDİRME DOSYASININ BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR:
 1. Belgelendirme Dosyaları mutlaka Piyasaya Süren İşletmeler tarafından Bakanlığa bir ön yazı ekinde dosyalanarak gönderilmelidir. Dilekçe üzerinde şirketi temsile yetkili kişilerin imzasının ve firma kaşesinin bulunması gerekmektedir. (Lisanslı firmalar ve/veya ambalaj üreticileri tarafından doğrudan Bakanlığa gönderilen belgelerkabul edilmemekte ve iade edilmektedir).
 2. Farklı lisanslı işletmelere yaptırılan belgeler, Piyasaya Süren İşletmeler tarafından yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak toplu olarak Bakanlığa gönderilmelidir.
 3. Belgelendirme dosyaları takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmelidir.
 4. Belgelendirme dosyasında bulunan evraklar okunaklı olmalıdır.
 5. Belgeleme http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ambalaj/lisansli_firma_liste.htm adresinde yer alan lisanslı tesisler ile çalışılarak hazırlanmalıdır.
A. PİYAYASA SÜRENLER GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİ (TAT)İLE ANLAŞMIŞ İSE
II. BELGELENDİRME DOSYASININ İÇERİĞİ:
1. Özet tablo (Bkz. Ek-1)
2. Sözleşme Örneği (Piyasaya Süren İşletme-Lisanslı Tesis arasında yapılan)
3. Lisanslı Tesis Giriş Belgesi
4. Lisanslı Tesis Çıkış Belgesi
Not: Analiz raporu, tesellüm fişi, lisans belgesi, kapasite raporu, vergi levhası, sanayi sicil belgesi vb. belgeler Dosyaya konulmamalıdır.

III. TESİS GİRİŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR
 1. Belgeler lisanslı Ambalaj Atıkları TAT işletmesine ait olmalıdır.
 2. Söz konusu tesislerin; lisanslı ve geçici çalışma izinli oldukları dönem süresince yapmış oldukları toplama-ayırma faaliyetlerine ilişkin belge ve faturalar kabul edilecektir.
 3. Ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması faaliyetlerine ilişkin belgeler, ait oldukları yıl için geçerli olacaktır. Örneğin 2008 Yılı Geri Kazanım Sorumluluğu yerine getiriliyorsa belge ve faturaların tarihi 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasında olması gerekmektedir.

Giriş Belgeleri; a, b ve c bentlerinde istenen belgeler
a. Fatura/ Gider Pusulası/Kaynakta Ayrı Toplama Alındı Belgesi (Belediye Onaylı),
b. İrsaliye
c. Kantar Fişi olmalıdır.
 1. Giriş Belgelerinde Kabul Edilen Malzeme Cinslerine ait ifadeler; Ambalaj atığı, karışık ambalaj, plastik ambalaj, kağıt ambalaj, PE ambalaj, PET şişe, cam şişe, teneke kutu vb. malzeme cinslerine ait faturalar yer almalıdır.
 2. Giriş Belgelerinde Kabul Edilmeyen Malzeme Cinsleri; Çöp, takoz, tel, kablo, saç, naylon, kırpıntı, üretim artığı, hurda, 1. hamur kağıt, çöplükten toplama, çapak, granül, A4 kağıdı, cam kırığı, gazete, dergi, vb. ifadeler yer alan faturalar kabul edilmeyecektir.
IV. TESİS ÇIKIŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR
 1. Ambalaj atığı geri dönüşümüyle ilgili döngünün tamamlanması gerekmektedir. Ambalaj atıklarının geri dönüşüm tesislerine verilmesi gerekmekte olup bunun belgelenmesi gerekmektedir.
 2. Toplama-Ayırma tesisi lisansı olmayan geri dönüşüm tesisi ile çalışmış ise bu tesisin geri dönüşüm faaliyetini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin belgelendirme dosyasına konulması gerekmektedir.
 3. 01.01.2010 tarihinden itibaren toplama-ayırma tesisinden çıkan ve belgeleme dosyasında kullanılan ambalaj atık malzemelerinin lisanslı geri dönüşüm tesislerine verilmesi gerekmektedir.
 4. Çıkış Belgeleri; Fatura, Sevk İrsaliyesi, İhraç edildiyse gümrük çıkış beyannameleri ve kantar fişleri olmalıdır.
 5. Çıkış evraklarında mutlaka malzemenin cinsi yazılmalıdır. Ambalaj cinsi olarak PE, PET, PVC, kağıt-karton, aluminyum, çelik, cam vb. gibi ifadeler yer almalıdır. Plastik, naylon, metal gibi ifadeler olmamalıdır. Fatura ve irsaliyeler arasında ifade birliği olmalı, faturada ambalaj cinsi olarak teneke, irsaliyesinde ise alüminyum yazmamalıdır.
ÖNEMLİ NOT:
1.Belgelendirmede kullanılan evrakların üzerinde evrağın belgelemede kullanıldığını gösteren ıslak kaşe bulunmalıdır.
Islak Kaşe
Bu Belgenin ……… kg ı
…………..firmasıadına
Çevre ve OrmanBakanlığı
Belgelendirmelerinde Kullanılmıştır
2. Bir belgenin farklı Piyasaya Süren İşletmeler için kullanılması durumunda, her bir Piyasaya Sürene hangi işletmeler için ne kadar kullanıldığı bildirilmelidir.

B. PİYAYASA SÜRENLER GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA LİSANSLI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ (GDT) İLE ANLAŞMIŞ İSE
***01.01.2009 tarihine kadar Geri Dönüşüm Tesislerinin hazırlamış oldukları Geri Kazanım Dosyaları kabul edilecek olup, bu tarihten sonra sadece lisanslı toplama-ayırma tesislerinin hazırlamış olduğu belgeleme dosyaları kabul edilecektir. Geri Dönüşüm tesislerinin hazırlamış olduğu belgeleme dosyaları kabul edilmeyecektir.
II. BELGELENDİRME DOSYASININ İÇERİĞİ:
 1. Özet tablo (Bkz. Ek-1)
 2. Sözleşme Örneği (Piyasaya Süren İşletme-Lisanslı Tesis arasında yapılan)
 3. Lisanslı Tesis Giriş Belgesi
 4. Lisanslı Tesis Çıkış Belgesi
Not: Analiz raporu, tesellüm fişi, lisans belgesi, kapasite raporu, vergi levhası, sanayi sicil belgesi vb. belgeler Dosyaya konulmamalıdır.


III. TESİS GİRİŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR
 1. Belgeler lisanslı Ambalaj Atıkları GDT işletmesine ait olmalıdır.
 2. Söz konusu tesislerin; lisanslı oldukları dönem süresince yapmış oldukları geri dönüşüm faaliyetlerine ilişkin belge ve faturalar kabul edilecektir.
 3. Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi faaliyetlerine ilişkin belgeler, ait oldukları yıl için geçerli olacaktır. Örneğin 2008 Yılı Geri Kazanım Sorumluluğu yerine getiriliyorsa belge ve faturaların tarihi 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasında olması gerekmektedir.
1. Giriş Belgeleri;
a. Fatura/ Gider Pusulası,
b. İrsaliye
c. Kantar Fişi olmalıdır.

2. Giriş Belgelerinde Kabul Edilen Malzeme Cinslerine ait ifadeler; Kağıt ambalaj, PE ambalaj, PET şişe, cam şişe, teneke kutu vb. malzeme cinslerine ait ifadeler faturalarda yer almalıdır.
3. Giriş Belgelerinde Kabul Edilmeyen Malzeme Cinsleri; Çöp, takoz, tel, kablo, saç, naylon, kırpıntı, üretim artığı, hurda, 1. hamur kağıt, çöplükten toplama, çapak, granül, A4 kağıdı, cam kırığı, hurda varil, gazete, dergi, vb. ifadeler yer alan faturalar kabul edilmeyecektir.

IV. TESİS ÇIKIŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR
 1. Ambalaj atığının geri dönüşümünün sağlanarak döngünün tamamlanması gerekmekte olup bunun belgelenmesi gerekmektedir. Geri Dönüşüm tesislerinin malzemeleri geri dönüştürmeden lisanslı toplama-ayırma tesislerine verdikleri miktarlara ilişkin belgelemeler kabul edilemez.
 2. Ürün satış belgelerinin çıkış belgesi olarak dosyaya konulması gerekmektedir. Bunlar PE granül, çapak ya da ürün (poşet, askı, kağıt vb.) şeklinde olmalıdır.
ÖNEMLİ NOT:
1.Belgelendirmede kullanılan evrakların üzerinde evrağın belgelemede kullanıldığını gösteren ıslak kaşe bulunmalıdır.
Islak Kaşe
Bu Belgenin …… kg ……(malzeme cinsi)
…………..firmasıadına
Çevre ve OrmanBakanlığı
Belgelendirmelerinde Kullanılmıştır


2. Bir belgenin farklı Piyasaya Süren İşletmeler için kullanılması durumunda, her bir Piyasaya Sürene hangi işletmeler için ne kadar kullanıldığı bildirilmelidir.
EK I- ÖZET TABLO
Piyasaya süren işletmenin adı :
Piyasaya süren firma kodu :
Belgelendirme Yılı :
Belgelenen ambalaj cins ve miktarı :
Belgelemeyi yapan lisanslı İşletmenin adı :
TESİSE GİREN MALZEMELER
Fatura Tarihi
Fatura No
Malzemenin Cinsi
Kimden Alındığı
Miktar (Kg)
TOPLAM
TESİSE GİREN MALZEMELER
Fatura Tarihi
Fatura No
Malzemenin Cinsi
Kime Verildiği
Miktar (Kg)
TOPLAM

SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Yönetmeliğin adı nedir?
Cevap: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğidir. 26 Haziran 2006 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine nasıl ulaşabilirim?
Cevap:Yönetmeliğe, http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ambalaj adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Hangi İşletmeler Piyasaya Süren Konumundadır?
Cevap: Ürünlerini piyasaya arz ederken ambalaj kullanan bütün işletmeler piyasaya süren konumundadır.
 • Hangi ambalajlarımı bildirmeliyim?
Cevap: Ambalajlar kullanım amacına göre üçe ayrılmakta olup,
- satış ambalajı (ürünle birebir temasta olanlar),
- dış ambalaj (ambalajlı ürünlerin 8’erli, 12’şerli gibi gruplar şeklinde tekrar ambalajlanmasında kullanılanlar)
- ve nakliye ambalajları (palet, koli, çuval, shearing, kasa vb.) ambalaj çeşitleri kapsamdadır.
 • Piyasaya Süren Konumundaki İşletmelerin yükümlülükleri nelerdir?
Cevap: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde yükümlülükler detaylı olarak belirtilmiştir. Piyasaya sürenlerin yapmaları gerekenler kısaca aşağıdaki gibidir;
- Piyasaya Süren Kullanıcı Kodu ve Şifre alınması,
- Yıllık piyasaya sürülen ambalaj miktarına ilişkin bildirimlerin her yıl internet aracılığıyla doldurulması,
- Ambalaj atıklarının geri kazanımına ilişkin çalışmaları her yıl göndermekle yükümlüdür.
 • Kullanıcı kodu ve şifreyi nasıl alabilirim?
Cevap: İlk defa kullanıcı kodu ve şifre alınması için yapılması gerekenler http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ambalajadresinde adım adım anlatılmaktadır.
 • Kullanıcı kodu her yıl alınacak mı?
Cevap: Hayır bir defa verilmektedir. Siteme ilk kayıt anında verilmektedir.
 • Kullanıcı kodu malzeme bazında mı veriliyor?
Cevap: Hayır işletme bazında verilmektedir.
 • Bildirim yaparken ithalat, ihracat gibi tüm ambalajlarımı bildirmek zorunda mıyım?
Cevap: Evet formun doldurulduğu yıla ait ithalat ihracat gibi tüm ambalaj miktarları bildirilmek zorundadır. Ancak ülke içinde piyasaya sürülen ambalajların belli oranlarda geri kazanımından sorumlu tutulursunuz.
 • Geri kazanım belgelerini kim gönderecek?
Cevap: ÇEVKO üyesi değilseniz, geri kazanım belgeleri kesinlikle sizin tarafınızdan gönderilmelidir. Aksi takdirde iade edilmektedir.

Çok cazip fiyatlar ve ayrıcalıklarla hemen reklam verin!

İletişim formunu doldurarak ya da telefonla ulaşarak detayları alabilirsiniz...