S.S.BAĞCILAR GÜNGÖREN ÇEVRESİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
BAĞCILAR GÜNGÖREN SANAYİ SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI


A- GENEL HÜKÜMLER :

Madde 1-Bu Toplu Yapı Yönetim Planı, ‘Sınırlı Sorumlu Bağcılar Güngören Çevresi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ Toplu İşyeri Yapı Alanı olan, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesinde kain, Küçükçekmece 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün, İkitelli Köyü, 247 DS IVD pafta, eski 378 ada 1 parsel, yeni 839 ada 1 parsel, eski 378 ada 2 parsel, yeni; 839 ada 2 parsel, üzerinde cami park alanı, Camii ve trafo bulunan, imar planında spor alanı olarak ayrılan eski 385 ada 1 ve 2 parsel, yeni; 840 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller, sosyal tesis alanına ayrılan ve üzerinde trafo bulunan eski 386 ada 1 parsel yeni; 841 ada 1 ve 2 parsel, site doğu kapısı nizamiye binası arsası 842 ada 1 parsel, üzerinde 1380 adet atölye yer alan 379 ada 1 parsel ve 380 ada 1 parsel (atölye blokları), üzerinde 13A blok (28 dükkan) ve trafo bulunan eski 381 ada 1 ve 2 parsel, yeni; 843 ada 1 parsel ve 2 parsel, üzerinde 5 nolu büfe bulunan 844 ada 1 parsel, üzerinde 5 nolu büfe bulunan 844 ada 1 parsel, üzerinde 4 nolu büfe bulunan 845 ada 1 parsel, üzerinde 3 nolu büfe bulunan 846 ada 1 parsel, üzerinde 2 nolu büfe bulunan 847 ada 1 parsel, üzerinde 1 nolu büfe bulunan 848 ada 1 parsel, üzerinde idare binası bulunan eski 384 ada 1 parsel yeni 849 ada 1 parsel, batı mkapısı nizamiye arsası molan eski 383 ada 1 parsel, yeni 850 ada 1 parsel, üzerinde 205 işyerini içeren büyük çarşı bulunan eski 382 ada 1 parsel, yeni 851 ada 1 parsel, üzerinde trafo bulunan 387 ada 1 parsel, 388 ada 1 parsel, yeni 388 ada 2 parsel, üzerinde trafo bulunan 389 ada 1 parsel sayılarında kayıtlı parselleri kapsayan alanlar (ANA GAYRİMENKUL) ile kooperatifçe bundan sonra iktisap edilebilecek yerlerde ve tüm ortak alanlarda, müştemilatında uygulanır.

Madde 2-İşbu ‘Toplu Yapı Yönetim Planı’ bütün toplu yapı bağımsız bölüm maliklerini, mirasçılarını, bağımsız bölümü bağış, satış, cebri icra yolu ile satış veya diğer hukuken meşru benzeri yollarla iktisap eden/edecek şahısları, külli ve cüz’i haleflerini bağlar.

Madde 3-İşbu Toplu Yapı Yönetim Planı, Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Genel Kurulu’nun, 4/5 nin kararı ile değiştirilebilir, değişik yönetim planı eskisi yerine tapuya tescilinden sonra hüküm ifade eder.

Madde 4- Toplu Yapı Yönetim Planı’ndahüküm bulunmayan hallerde Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun hükümleri ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

B. TARİF ve TANIMLAR :

I- ANAGAYRİMENKUL :

Madde 5-Toplu Yapı Yönetim Planı’na konu, 1. maddede tadat edilen taşınmazlar; üzerinde kurulu, 23 blokta Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmış 1380 adet atölyeyi, henüz iskan izin belgesi alınamamış toplam 233 adet büro ve dükkan nitelikli işyerlerini, bir adet idare binasını, Ahi Evran Salonu’nu, 5 adet büfeyi, bir adet Camiyi, 6 adet trafo binasını ve sosyal tesisler alanları olarak ayrılmış henüz yapılaşmamış parseller ve müştemilatını içeren, imar planlamasından önceki haliyle S. S. Bağcılar Güngören Çevresi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne tahsis olunan taşınmazların tamamı imar planlamasından sonra ise 25.05.2008 tarihi itibariyle yukarıda 1. maddede tadat edilen taşınmazların tamamı ‘Anagayrimenkul’ü oluşturmaktadır.

II- TOPLU YAPI BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ :

Madde 6:Anagayrimenkulün tek başına kullanılmaya elverişli olan, Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmış 1380 adet atölye ile 233 adet atölye niteliği taşımayan diğer işyerlerinden her biri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre ‘bağımsız bölüm’, bağımsız bölümler üzerine kurulan mülkiyete ‘yatay/dikey düzlemde KAT MÜLKİYETİ’ ve bu mülkiyet hakkına sahip olan her kişiye ‘TOPLU YAPI BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ’, her bir bağımsız bölüme tahsis edilen ve bağlanan mülkiyet payına ARSA PAYI denilir.

III- ORTAK YERLER :

Madde 7:Kat mülkiyeti kanunu uyarınca, çok katlı yapılarda, temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lâvabolar, tek katlı yapılarda, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, açık veya kapalı araç park yerleri, elektrik trafoları, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar, her bağımsız bölüm malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları, su, doğalgaz ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler; sıcak ve soğuk hava tesisleri, çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri, mülkiyeti kooperatifin mülkiyetinde olup, sosyal tesislerin yapılmasına ayrılmış parseller, Cami ve müştemilatı ve benzeri yerler ile yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de ‘ortak yerler’ dir.

IV- ORTAK YERLERDEN YARARLANMA ve HAKKIN DEVRİ :

Madde 8: Yukarıda 7. maddede tadat edilen, Ana gayrimenkulün kat mülkiyeti kanununa göre ferdi mülkiyete çevrilen bağımsız bölümler dışında kalan, ortakların tamamının faydalanmasına açık mahallerden bağımsız bölüm maliklerinin faydalanma haklarına ‘ortak yerlerden yararlanma hakkı’ denilir. Ortak yerlerden olan ve ortak yararlanma hakkı olan kooperatif adına kayıtlı İkitelli Köyü, 247 DS IVD pafta, eski 378 ada 1 parsel, yeni 839 ada 1 parsel, eski 378 ada 2 parsel, yeni; 839 ada 2 parsel, üzerinde cami park alanı, Camii ve trafo bulunan, imar planında spor alanı olarak ayrılan eski 385 ada 1 ve 2 parsel, yeni; 840 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller, sosyal tesis alanına ayrılan ve üzerinde trafo bulunan eski 386 ada 1 parsel yeni; 841 ada 1 ve 2 parsel, site doğu kapısı nizamiye binası arsası 842 ada 1 parsel, üzerinde 13A blok (28 dükkan) ve trafo bulunan eski 381 ada 1 ve 2 parsel, yeni; 843 ada 1 parsel ve 2 parsel, üzerinde 5 nolu büfe bulunan 844 ada 1 parsel, üzerinde 5 nolu büfe bulunan 844 ada 1 parsel, üzerinde 4 nolu büfe bulunan 845 ada 1 parsel, üzerinde 3 nolu büfe bulunan 846 ada 1 parsel, üzerinde 2 nolu büfe bulunan 847 ada 1 parsel, üzerinde 1 nolu büfe bulunan 848 ada 1 parsel, üzerinde idare binası bulunan eski 384 ada 1 parsel yeni 849 ada 1 parsel, batı kapısı nizamiye arsası olan eski 383 ada 1 parsel, yeni 850 ada 1 parsel, üzerinde trafo bulunan 387 ada 1 parsel, 388 ada 1 parsel, yeni 388 ada 2 parsel, üzerinde trafo bulunan 389 ada 1 parsel sayılı taşınmazların parsel numaraları, faydalanma hakkı bulunan her bir Bağımsız Bölümün tapu kütüğüne Tapu Sicil Müdürlüğünce yazılır. Bağımsız bölümlerin satış, bağış veya miras yolu ile başkasına devri kooperatif ortaklık hakkının devrini de içerir, kooperatif ortaklığı ve ortak yerlerden yararlanma hakkı, bağımsız bölüm mülkiyetinden soyutlanamaz, ayrıca hak sahipliğine veya devir işlemine konu olamaz. Bağımsız bölümlerin herhangi ayni yada şahsi hakla kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerlerden yararlanma hakkı da kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur. Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin hakları ile bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz.

C- YÖNETİM (İDARE) ORGANLARI :

Madde 9: Site Yönetiminin organları; Genel Kurul(Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu), Yönetim Kurulu (Yöneticiler), denetçilerdir.

Madde 10: Genel Kurul (Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu);

10.1. Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu; ana gayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden teşekkül eder.
10.2. Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu (Genel Kurul) toplantısı, her yıl en az bir defa olmak üzere en geç Mart ayı içerisinde yapılır.
10.3. Anagayrimenkul, genel kurul tarafından Medeni Kanunun, Kat Mülkiyeti Kanununun emredici hükümleri, yönetim planı ile ilgili sair kanun hükümleri uyarınca yönetilir. Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetilmesinden dolayı bağımsız bölüm malikleri arasında veya bunlarla yönetim kurulu arasında çıkan anlaşmazlıklar öncelikle bağımsız bölüm malikleri kurulu tarafından çözümlenir ve karara bağlanır.
10.4. Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu (Genel Kurul) toplantısı, site yönetim kurulunun çağrısı üzerine, sayı veya arsa payı bakımından bağımsız bölüm maliklerinin en az 1/4 nün iştiraki ile yönetim kurulunca ilan edilen gündem, görüşmek üzere olağan olarak toplanır. Yönetim kurulunun çağrısında, ilk toplantı gününde, toplantı nisabının sağlanamaması halinde, toplantının en geç bir hafta sonra aynı yerde yapılacağı da belirtilir. İkinci toplantıda 1/4 nisap aranmaz, toplantıya katılan bağımsız bölüm malikleri genel kurulu oluşturur, genel kurulda oy çoğunluğuyla karar verilir. Kat Mülkiyeti Kanununda özel toplantı ve karar nisabı aranan hallere ilişkin hükümler saklıdır.
10.5. Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu (Genel Kurul) toplantısında, her bağımsız bölüm maliki, bağımsız bölüme tahsis olunan arsa payına bakılmaksızın bir oy hakkına sahiptir. Birden fazla bağımsız bölüme malik olanın, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır; ancak sahip olacağı toplam oy sayısı, bütün oyların 1/100’ünden fazla olamaz. Oyların hesabında kesirler yok sayılır. Birden fazla kişiye ait bağımsız bölümün malikleri, genel kurulda, yetkisini yazılı belge ile ispatlayan maliklerden biri veya bunların tamamının vekalet verecekleri yetkili vekil tarafından, ehliyetsiz bağımsız bölüm maliki, kanuni mümessilince temsil olunur. Bağımsız bölüm maliki, münhasıran bu sıfatla bir bağımsız bölümü ile ilgili hakkının/borcunun görüşüldüğü genel kurul görüşmelerine katılabilir, ancak görüşmeye konu bağımsız bölümden kaynaklanan oyunu kullanamaz, görüşmeye konu olmayan bağımsız bölümlerinden kaynaklanan oy hakları 1/100 le sınırlı olarak- mahfuzdur.
10.6. Bağımsız bölüm maliklerinden her biri, Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu (Genel Kurul) toplantısında kendisini, bağımsız bölüm maliki olan veya olmayan bir vekil veya vekillerle temsil ettirebilir. Bir vekil en çok dokuz Bağımsız Bölüm için vekillik üstlenebilir. Vekil veya vekiller, Bağımsız Bölüm malikinin bizzat Site Yönetimi huzurunda tanzim, imza ederek teslim edeceği veya noterden tanzim ettireceği temsil yetkisini haiz yazılı vekaletnameyi genel kurul divanına sunmak suretiyle vekillik görevini yaparlar.
10.7. Yönetim kurulunca ilan edilecek Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu (Genel Kurul) toplantı gündeminde; 1-Yönetim kurulunun faaliyet raporunun, site gelir gider hesaplarının okunması, 2- denetçiler kurulunca denetim raporunun okunması, 3- Raporlar ve gelir gider hesaplarının incelenmesi, üzerinde görüşmeler, 4- Yönetim kurulunun ve denetçiler kurulunun ibralarının ayrı ayrı oylanması, 5- Yeni çalışma dönemi için site Yönetim Kurulu ve Denetçiler kurulunun seçilmesi maddeleri mutlaka yer alır. Genel kurul toplantısına katılanların 1/10 tarafından gündeme alınması teklif edilen hususlar divan kurulunca oya sunulur, divanca belirlenecek sıra ile görüşülür.
10.8. Önemli bir sebebin çıkması halinde yönetim kurulunun çağrısı veya bağımsız bölüm maliklerinin 1/10 nun çağrısı üzerine bağımsız bölüm malikleri kurulu her zaman olağanüstü olarak toplanabilirler. Olağanüstü toplantıya çağrı, toplantı gününden en az 15 gün evvel ve toplantıda görüşülecek konunun her malike veya tayin etmiş olduğu resmi vekiline bildirilmesi suretiyle yapılır.
10.9. Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu (Genel Kurul) toplantısı çalışmalarını, üyeleri arasından seçeceği üç kişilik divan kurulu ile iki katibin yönetiminde yürütür. Katipler sadece alınan kararları deftere yazmakla görevli olup kurulun idaresi oylamanın yapılması, kararların dikte edilmesi divana aittir. Genel kurul kararları, site yönetim kurulunca hazır edilen, (1)’den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter tarafından mühürlü ve tasdikli bir deftere divan kurulu tarafından yazılır ve toplantıda hazır bulunan tüm bağımsız bölüm maliklerince imzalanır.

Madde 11: Yönetim Kurulu (Yöneticiler) :

11.1.Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu (Genel Kurul) olağan veya olağanüstü toplantısında, bağımsız bölüm maliklerinden beş kişiyi asil, beş kişiyi de yedek yönetici olarak tayin eder, asil yöneticilere ödenecek ücretleri tespit eder. Yöneticiler aralarından bir başkan seçerler ve birlikte görev yaparlar.
11.2.Yönetim kurulu, yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile toplanır, katılanların yarısından bir fazla oyla karar alır, kararlarını noter tasdikli karar defterine yazar. Özürsüz olarak, üst üste üç toplantıya katılmayan veya istifa suretiyle ayrılan üyenin yerine en çok oy almış yedek üye göreve çağrılır.
11.3.Yönetim kurulu; Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (madde; 35, 36, 37) sayılan görevleri, kat malikleri kurulunca alınan kararları yerine getirir.
11.4.Yönetim kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirebilmek ve gayrimenkulu yönetebilmek için, yeteri kadar idareci, hukukçu, muhasebeci, temizlikçi, güvenlikçi gibi elemanlar çalıştırır, bu ihale suretiyle ahara yaptırır. Bu amaçla istihdam edilecek elemanların devlet memuriyetine intisabına engel halinin olmaması, formasyonlarının istihdam olundukları işe elverişli olması, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olması asıldır. Yönetim kurulunun diğer görevleri: 1- Yönetim kurulu olarak seçilmesinden sonra, ilk on gün içerisinde anagayrimenkulde yer alan toplu yapı bağımsız bölüm maliklerine arsa payı oranında düşecek giderler, atölyeler ve atölyeler grubu dışında kalan işyerleri (çarşı grupları) için ayrı ayrı olmak üzere belirtilmek suretiyle bir senelik yönetimine ilişkin tahmini gelir ve gider tutarını hesaplar, bir işletme projesi hazırlayarak bağımsız bölüm maliklerine imza karşılığı tebliğ veya taahhütlü mektupla gönderir, 2-Ortak giderler için gerekli avansı toplar, 3-Ana gayrimenkulun gayesinin temini ve ortak tesislerin işletilmesi için gerekli tedbirlerin alır, 4- İşin gerektirdiği defterlerin tutulmasını temin eder, 5- İstihdam edeceği Avukat, idare amiri (müdür), güvenlik görevlileri, temizlik elemanları ve sair elemanlarla iş (hizmet) sözleşmeleri yapar, bunların ücretlerini, sayılarını ve görevlerini tayin eder, sicillerini tutar, görev performanslarını takip eder, bu işlerin tamamını dilerse ihale suretiyle ahara yaptırır, 6-Ortak işyerlerini işletir, kiraya verir, sözleşmeler yapar, 7- Sitenin tüm iş ve işlemleri ile ilgili kayıtları, notere tasdik ettirmek suretiyle defterlerini tutar, en az beş yıl süre ile muhafaza eder.
11.5.Tahmini giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermeleri gereken avansın tutarı gösterilir. Bağımsız bölüm maliklerinden biri bu projeye, kendisine tebliğinden başlayarak yedi ( 7 ) gün içerisinde itiraz ederse, durum yönetim kurulanca incelenir, proje hakkında bir karar verilir veya yeni bir proje hazırlanır. Süresi içinde itiraz edilmeyen proje kesinleşir ve bir yıl içinde yürürlükte kalır. Bununla beraber sonradan haklı bir sebebin çıkması halinde kat malikleri kurulu projeyi her zaman değiştirebilir. Avanslar makbuz karşılığında yönetim kurulunun tayin ve ilan edeceği zamanlarda toplanır.
11.6.Toplanacak avanslar, yönetim kurulunun adına açılacak bir banka hesabına çift imza ile çekilebilme kaydıyla yatırılır.

Madde 12:Denetçiler: Bağımsız bölüm malikleri kurulu her yıl yapacağı toplantıda yönetim kurulunun vazifelerini ve icraatları ile ilgili defterlerin denetiminde kat malikleri kuruluna rapor halinde sunacak iki denetçi seçer. Denetçiler yönetim kurulunun faaliyetleri hakkındaki raporlarını yönetim kurulunun ibrasından evvel kat malikleri kuruluna sunmak ile görevlidirler.

D- BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 13:Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu ve sair kanunların maliklere tanıdığı hak ve yetkileri işbu yönetim planının tahdidi hükümleri çerçevesinde kullanabilirler. Malikler bağımsız bölümleri içinde ana yapıya zarar vermemek kaydıyla yasal usulüne göre diledikleri onarım ve tadilatı yapabilirler. Ancak bağımsız bölümlerde imar planına, tasdikli mimari, statik, elektrik, mekanik projelerine aykırı, umumi görünüşü, dış cephe bütünlüğünü bozacak şekilde tadil edemezler, doğramalarda ve duvarlarda ayrı renk boya kullanamazlar. Bu kurala uymayan kat maliklerce bozulan yerler yönetim kurulunca eski haline getirilir ve yapılan masraflar misli ile bağımsız bölüm malikinden talep ve tahsil edilir. Yazılı isteğe rağmen 7 gün içinde ödemeyenlerden cebri icra yolu ile tahsil cihetine gidilir.

Madde 14:Her Bağımsız Bölüm Maliki, adına tahsis ve tescilli bağımsız bölümlerini iyi niyet kurallarına uygun olarak ve diğer bağımsız bölüm maliklerinin hakkına riayet ederek, iş faaliyetlerini engelleyecek hareket ve zarar verici faaliyetlerden kaçınarak kullanma hakkına sahiptir. Ortak yerlerden yararlanmada da aynı kurallar geçerlidir.

Madde 15:Malikler, anagayrimenkulün duvarlarını delmek, yıkmak, merdivenlere, sahanlıklara, girişlere, koridorlara, kapı ve pencerelere, tavan ve tabanlara, dahili duvarlara, delikler açmak, imar planına ve tasdikli projesine aykırı çıkıntılar, ilaveler yapmak, binanın tarz ve şeklini statiğini bozacak tadilat yapmak, ortak yerlere el atmak, bağımsız bölüm zeminini kazarak bodrum vs. imal etmek gibi, ana yapıya zarar verebilecek her türlü fiil ve eylemlerden kaçınmak zorundadırlar.

Madde 16:Bağımsız bölümlerde pis koku, duman neşredecek ve dolayısıyla diğer bağımsız bölümlerde çalışanları rahatsız edecek veya bunların sağlıkları yönünden tehlike ve zarar tevlit edecek işler yapılamaz. Mesleğin icrasında tali ve zaruri olarak kullanılması hali müstesna, yanıcı, yakıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler bulundurulamaz, satılamaz ve depolanamaz.

Madde 17:Atölye ve sair bağımsız bölümler, işyeri niteliğinde oldukları ve bu suretle tescilli olduklarından, mesken veya ikametgah olarak kullanılamaz, çalışanların yatmasına izin verilemez, kedi köpek ve sair ehli veya yabani hayvanlar beslenemez, ortak yerlerde odun, kömür biriktirilemez ve kırılamaz.

Madde 18:Dışarıdan genel manzarayı bozacak ve çirkin gösterecek binanın genel ahenk ve güzelliğini bozacak şekilde pencerelere, balkon korkuluklarına, ana yapının dış duvarlarına, koridorlara afiş ve ilanlar, levhalar konamaz,

Madde 19:Site içinde hoparlör ve yükselticilerle reklam yapılamaz, İş kıyafeti dışında çıplak veya çamaşırla site içinde dolaşılamaz.

Madde 20:Tasdikli planda; lokanta, büfe, servis bölümleri olarak gösterilen yerler dışında bağımsız bölümler lokanta, gazino, kahve ocağı, bar, pavyon, kumarhane, oyunyerleri, büfe ve benzeri işler için kullanılamaz, bu maksatlarla üçüncü şahıslara kiraya verilemez. Atölyelerde, diğer işyerlerinde ve planda lokanta, büfe olarak işletilmesi öngörülen yerlerde alkollü içkiler satılamaz, verilemez.

Madde 21:Bağımsız bölüm malikleri, ortak yerlerde veya diğer bağımsız bölümlerde meydana gelecek arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesini gerekli kılan hallerde gereken müsaadeyi vermek mecburiyetindedir.

Madde 22:Yönetim Kurulu tarafından kurulan/kurulacak fiziki, teknik, elektronik güvenlik sistemleri, ana yapı, ortak yerlerin, ortak işletim sitemlerinin ve sanayi sitesini oluşturan toplu işyerlerinin genel güvenliğini sağlama amacına yönelik olacağından, her bağımsız bölüm maliki, kendi bağımsız bölümünde, bağımsız bölüm ve içindekilerin korunmasını teminen site yönetimi ile paralel güvenlik tedbirler alacak, site yönetimine yardımcı olacaktır. Her bağımsız bölüm maliki dilerse, site yönetimine yazılı bilgi vermek kaydı ile kendi bağımsız bölümünde, kendi imkanları ile özel güvenlik elemanı bulundurabilecektir.

Madde 23:Her bağımsız bölüm malikinin ortak yerlerden, yek diğerine zarar vermemek kaydı yararlanmaya hakkı vardır. Ortak yerler tahsis edildikleri gaye için kullanılır. Yönetim kurulu, ortak yerlerin, halen tahsisli olduğu ortak yarar dışında, başka bir ortak yarara tahsis edilmek suretiyle ortak yarar şeklinin değiştirilmesine karar verebilir.

Madde 24:Bağımsız bölüm malikleri, ortak yerlerin, bu yerlerdeki ortak tesislerin korunmasına azami dikkat gösterirler, bu yer ve tesislere, bağımsız bölüm malikleri, işçileri kiracıları veya kiracılarının işçilerince verilebilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat ve doğrudan doğruya sorumludurlar.

Madde 25:Ortak yerlerde hiçbir tadilat yapılamaz, sitenin girişlerinde, atölye girişlerinde, kapı önlerinde, merdivenlerine, teras ve balkonlarına, koridorlara ve sitenin diğer herhangi bir ortak yerine muvakkaten dahi olsa hiçbir surette ve şekilde eşya, sandık, alet ve edevat ve malzeme konulamaz ve fuzuli işgal edilemez, bu alanlarda araç sökme, imalat ve tamiri yapılamaz. Yönetim kurulu ortak yerlere bu suretle vuku bulan tecavüz ve işgalleri, derhal ortadan kaldırır, kaldırtır, masraflarını işgalcilerden %25 cezalı olarak tahsil eder.

Madde 26:Bağımsız bölüm malikleri ortak yerler ve bu yerlerdeki ortak eşyaların, idare, idame ve muhafazasının temini için gerekli masraf ve külfetlere arsa payları oranında iştirak etmeye mecburdurlar. Tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçip veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlarda faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle talep edilecek gider ve avans payını ödemekten kaçınamazlar.

Madde 27:Bağımsız bölüm malikleri;
27.1.Bağımsız bölüm malikleri genel kurulu anagayrimenkulün sigorta ettirilmesine karar verdiği takdirde sigorta primlerine, asansörler, ana duvarlar, çatı, merdiven, balkon, teraslar, ana kapılar ve sahanlıklar ve benzeri ortak alan niteliğinde bulunan yerlerin ve tesislerin bakım ve tamir, yenileme giderlerine,
27.2.İdari müdür, avukat, güvenlik görevlisi, hademe, kapıcı, elektrikçi, bahçıvan, teknisyen, şoför, nakil vasıtası ve benzeri hizmetlerin ifası için gerekli ücret ikramiye, vergi, tazminat ve diğer giderlerine,
27.3.Koridor lambaları, bahçe lambaları, sokak lambaları, yük asansörleri ve su motorları, kum filtreleri ve pompa istasyonları gibi ortak tesisin işletme giderlerine, tuvaletler ve genel ortak lavabo ve duşlar için ortak su ve tamir giderlerine,
27.4.Ortak giderler için toplanacak avanslara ve yönetim kurulunca daha sonra toplanacak avanslara,
27.5.Otopark yerlerinin hazırlanması ve bakım ve işletim giderlerine,
27.6.Site hayatının gerekli kıldığı, genel kurul tarafından belirlenebilecek sair giderlere katılmak zorundadır.

Madde 28:İlk genel kurul (bağımsız bölüm malikleri kurulu) toplanıncaya kadar bu yönetim planı ve kooperatif genel kurulunca belirlenmiş avans miktarları mevcut kooperatif yönetim kurulunca, daha sonra ise genel kurulun (bağımsız bölüm malikleri kurulu) alacağı kararla veya seçeceği yönetim kurulunun oluşturacağı işletme projesi ile belirlenecek olan avans miktarları, makbuzu mukabilinde aylık olarak toplanır. Avansların yeterli olmaması halinde işletme projesi dahilinde kalmak kaydı ile bir sonraki ayın avansının önceden toplanması yönetim kurulunun inisiyatifindedir.

Madde 29:Bağımsız bölüm malikleri, kiracıları ya da taşınmazdan daimi ya da geçici olarak istifade edenler yukarıda sayılan masraflara arsa payları oranında katılmaya mecburdurlar. Yönetim kurulu, genel kurulca toplanması kararlaştırılan genel gider avans paylarını ve genel gider dışı harcama tutarlarını maliklerden veya kiracılardan yahut bağımsız bölümden her ne suretle olursa olsun yararlanandan, müştereken ve müteselsilen talep ve tahsile yetkilidir. Bağımsız bölüm maliki, kiracısı veya başka surette yararlananlar, masrafların ortak giderlere taalluk etmediğinden bahisle ödemekten kaçınamazlar. Maliklerle, kiracılar veya başka surette yararlananlar arasındaki anlaşma, malikten, kiracıdan veya başka surette yararlanandan masraflara katılım payının tahsilini durdurmaz.

Madde 30:Anagayrimenkul 1.380 Atölye, 233 Çarşı Grubu işyerleri olmak üzere 1.613 Bağımsız Bölümden, 1. maddede sayılan taşınmazlar, tesisler ve müştemilatından müteşekkil tek bir gayrimenkul addolunur. Bu nedenle bloklardan biri için sarfı gerekecek ortak gider bütün paydaşları ilgilendirir. Malikler veya kiracıları masrafın kendi blokları dışındaki bloklar için sarf edildiğinden bahisle ödeme yapmaktan kaçınamazlar. Kalorifer masrafları bu hükmün dışındadır.

Madde 31:Bağımsız bölümünü, Medeni Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu yönetim planına yazılı kurallara riayet etmemekte, vecibelerini yerine getirmemekte tekerrür ve ısrar eden veya kiracısı yahut kiradan başka surette devamlı kullanıcısına aynı şekilde kullandıran, bu suretle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlâl ederse, Kat Mülkiyeti Kanunun 33. maddesi uyarınca hakimin müdahalesini talep edebilir veya bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini, Kat Mülkiyeti Kanunun 25. maddesine istinaden talep ve dava edebilirler. Kat mülkiyeti kanununda tadat edilen; ‘a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dâva takibi yapılmasına sebep olunması, b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlâl etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi, ) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlâk ve âdaba aykırı harekette bulunması’ hallerinde, bu şart gerçekleşmiş sayılır, yönetim kurulu bu halde, bu yönde işlem yapmak zorundadır.

Madde 32: Bu Toplu Yapı Yönetim Planı, ‘Sınırlı Sorumlu Bağcılar Güngören Çevresi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Genel Kurulu’ aynı zamanda ‘Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Toplu Yapı Malikleri Genel Kurulu’nu oluşturduğundan, kooperatifin usulünce tasfiyesine kadar anılan kurul tarafından seçilen yönetim kurulları, kooperatif tasfiye oluncaya kadar aynı zamanda ‘Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Toplu Yapı Yönetim Kurulu’ sıfatını taşır, Toplu Yapı Yönetim Kurulu hak ve yetkilerini kullanır, bu sıfatla yapılan tahsilat ve giderler, kooperatif gelir ve giderleri içinde yer alır, bilançolarda gösterilir, bu çalışmalar için ayrıca defter tutulmaz. Kooperatif tasfiye olunmayıp işletme kooperatifine dönüştürüldüğü takdirde, aynı hak ve yetkiler dönüşen kooperatif yönetim kurulu tarafından kullanılır, görevler bu yönetim kurulunca yerine getirilir.

Madde 33:Bu yönetim planında açıklık bulunmayan hallerde genel hükümlere müracaat edilir; Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.
Ek madde 1: 379 ada 1 parsel ve 380 ada 1 parsel sayılı taşınmazlarda inşa edilen atölyelerin ferdi tapularının verilmesi aşamasında tapuya tescil edilen Site Yönetim Planının 14.11.2007 tarih ve 5711 sayılı kanunla yapılan değişiklikler dikkate alınarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12. maddesine göre yönetim kurulunca hazırlanarak, aynı zamanda ‘Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Genel Kurulu’ sıfatını taşıyan ‘Sınırlı Sorumlu Bağcılar Güngören Çevresi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Genel Kurulu’nca 634 sayılı kanunun geçici 3. maddesine göre yukarıdaki değişiklikler tapu kütüğüne tescil edilmek üzere 25.05.2008 tarihinde kabul edilmiştir.
Çok cazip fiyatlar ve ayrıcalıklarla hemen reklam verin!

İletişim formunu doldurarak ya da telefonla ulaşarak detayları alabilirsiniz...